انتشار کتاب «قسم به عشق، به نام تمام مادرها» به کوشش محسن عباسی ولدی

Wednesday، ۱۱ Aabaan ۱۴۰۱

کتاب «قسم به عشق، به نام تمام مادرها» به کوشش و مقدمه محسن عباسی ولدی حاوی مجموعه اشعار مادرانه با ویژگی برجسته کردن نقش مادر در سبک زندگی اصیل و الهی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی ولدی کارشناس برجسته خانواده در مقدمه این کتاب آورده: «این کتاب حکایتــی از دیــدار شــعر و مادر اســت. شــاعرانی پــر از احســاس، بنــا گذاشــته اند مــادر _ ایــن نمــاد احســاس را _ در قالــب شــعر کــه ســخنگوی احســاس اســت، توصیــف کننــد.»

در بخش دیگری از مقدمه این کتاب آمده: «مادرانه هــای ایــن کتــاب، اگــر چــه برخاســته از احساســی زلال و بی پیرایــه است اما نبایــد فرامــوش کــرد پشــت پــردۀ ایــن احســاس، منطقــی اســتوار ایستاده کــه مایــۀ قــوام و مانــدگاری آن اســت. شــاعران ایــن کتــاب عقیــده دارند خانــواده، ســتون جامعــه و مــادر، ســتون خانــواده اســت.

ویژگــی تحفــۀ شــاعران ایــن کتــاب، برجســته کــردن نقــش مــادر در ســبک زندگــی اصیــل و الهــی اســت. شــعرها در ایــن جــا تنهــا بــه توصیــف خیال مدارانــه، بســنده نکرده انــد. پیمــوده شــدن مســیر زمیــن تــا آســمان توســط مــادر بــا صیانــت از حریــم خانــواده و تربیــت فرزنــد بــه خوبــی ترســیم شــده اســت.»

در واقع ایده این کتاب برجسته نمودن حس مادرانه در دختران و بیان آن در قالب احساسی شعر و نهادینه کردن منطقی نقش خانواده و مادر در مخاطب می باشد.

این کتاب در 159 صفحه و 59 قطعه شعر با شمارگان 1000 نسخه به همت مرکز آفرینش های فرهنگی هنری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام از سوی انتشارات زائر آستان مقدس چاپ و روانه بازار کتاب شده است.

علاقه مندان می توانند این کتاب را از طریق سایت fatemibook.ir بصورت اینترنتی و پرداخت الکترونیک تهیه نمایند.