کالای فیزیکی

قسم به عشق، به نام تمام مادرها

قسم به عشق، به نام تمام مادرها

قسم به عشق، به نام تمام مادرها

۶۰٫۰۰۰۵۴٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

به کوشش و مقدمه: محسن عباسی ولدی

مجموعه اشعار مادرانه

🔹تعداد صفحات: 157

📍توضیحات:

کتاب «قسم به عشق، به نام تمام مادرها» به کوشش و مقدمه محسن عباسی ولدی حاوی مجموعه اشعار مادرانه با ویژگی برجسته کردن نقش مادر در سبک زندگی اصیل و الهی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی ولدی کارشناس برجسته خانواده در مقدمه این کتاب آورده: «این کتاب حکایتــی از دیــدار شــعر و مادر اســت. شــاعرانی پــر از احســاس، بنــا گذاشــته اند مــادر _ ایــن نمــاد احســاس را _ در قالــب شــعر کــه ســخنگوی احســاس اســت، توصیــف کننــد.»

در بخش دیگری از مقدمه این کتاب آمده: «مادرانه هــای ایــن کتــاب، اگــر چــه برخاســته از احساســی زلال و بی پیرایــه است اما نبایــد فرامــوش کــرد پشــت پــردۀ ایــن احســاس، منطقــی اســتوار ایستاده کــه مایــۀ قــوام و مانــدگاری آن اســت. شــاعران ایــن کتــاب عقیــده دارند خانــواده، ســتون جامعــه و مــادر، ســتون خانــواده اســت.

این کتاب در 159 صفحه و 59 قطعه شعر با شمارگان 1000 نسخه به همت مرکز آفرینش های فرهنگی هنری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام روانه بازار کتاب شده است.